15 August 2019

Nels John Swanson (1822-1913) and the early Swedish Methodist congregation

Nels John Swanson [1852.182], ca. 1890
Photo courtesy of Elizabeth Anderson
Nels John Swanson was a prominent early Swede in Jamestown who remained unidentified until the Scandinavian Folk Festival in July.  Liz Anderson, a descendant of Swanson, provided the details of his origin and emigration that completed his recognition.

The clue was "NELS JOHAN SWENSON den äldste nu levande medlemmen av vår församling, föddes i Rannes, Jättre socken, Cinabohärad, Sverige den 12 Sept. 1822, alltså fyllda 90 år. Han ankom till Jamestown i Juli 1852 och förenade sig med församlingen vid dess organisation. Han besöker fortfarande gudstjänsterna regelbundet."  This short biography was published in the commemorative book celebrating the 60th anniversary of the Swedish Methodist congregation in Jamestown, New York (1852-1912) that she had also brought along with her research.  I had not known about this small book, but it is an important historical text about Jamestown's Swedes.  These details about Swanson were key to his identification.

J. Howard Peterson (1908-1992), a great grandson of Swanson, researched his origin with the assistance of the Svenska Emigrantininsitutet Utvandrarnas Hus in Växjö in the 1990s.  They identified Cinabo härad as Sunnebo härad in Kronobergs län and Jättre parish as Göteryd and Rannes as the village Ramnäs.  This located Nils Johan Svensson who emigrated with his family from the parish in 1852 [see Göteryds kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00116/A I/13 (1843-1852), bildid: C0024438_00024, sida 14]

Göteryd parish (shown in yellow) is located on the southern border of Småland and far away from the principal regions of emigration to the Jamestown area (based on the 1855 NY State Census).
The family arrived aboard the Swedish ship L' Industrie [INDUSTRIE] on 27 July 1852 in New York City that included 44 other emigrants who settled in our area.  It is likely that Nils Johan Svensson and his family had not started with Jamestown as their destination, but were persuaded by the other emigrants onboard to accompany them to our area.

Nels J. Swanson, aka John Swanson [1852.182] was listed as an original member of the Swedish Methodist church suggesting that he became connected with the Methodists as soon as he arrived in the area – the congregation was organized three months later.

In 1855 the family was living in Randolph in neighboring Cattaraugus County – the first Swedes in that area.  This connects the family to the Frank Jones family, also Methodists, who moved to Randolph from Jamestown circa 1865.

Nels J. Swanson served in the New York 112th Infantry, Company F. during the Civil War.  He was discharged for disability in 1863 and filed for a pension later in life.  Born in 1822, Swanson was one of the older Swedes who served in the war.

Nels J. Swanson died 4 May 1913 in Jamestown.


The Swedish Methodists 60th Anniversary Jubilee Album

Thanks to Liz Anderson for providing the pristine copy of this important book about Jamestown's history for scanning.

The Swedish Methodist congregation celebrated their sixtieth anniversary in 1912 –  this included the publication of a small book (6 inches tall x 9 inches wide). I have uploaded a digital version of this book to Archive.org.  You can search for SWEDISH JAMESTOWN or look it up:  Svenska Metodist Episkopal Församlingens i Jamestown. Minnes-Album Ord och Bild utgivet av Första Svenska Metodist Församlingen i Jamestown, New York med anledning av dess Sextio-Ars Jubileum, den 24 November - 1 December, 1912. Jamestown, NY: Bergwall Printing Co., 1912.

There is a significant complication of archiving in this manner.  It is difficult to correct poor transcriptions arising from OCR and this can result in important information not becoming available for searches.  To get around that issue, I had added a transcription of this book here.
[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: front cover]

1852 MINNES-ALBUM 1912
[photo]
FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN
JAMESTOWN, NEW YORK.[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: innerleaf][1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: title page]

MINNES-ALBUM
ORD OCH BILD
UTGIVET AV
Första Svenska Metodist Församling
I JAMESTOWN, NEW YORK
MED ANLEDNING AV DESS
SEXTIO-ARS JUBILEUM
Den 24 November 1 – December, 1912
1852 – 1912
Bergwall Printing Co.
[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 1]

FÖRÖRD

Å församlingsstyrelsen för omkring en månad sedan ordade något angående firandet av ett sextioårs jubileum väcktes frågan huruvida det vore önskvärt att i förening därmed utgiva et Minnesalbum. Ehuru tiden var kort och företaget vidare försvårades därigenom att predikant ombyte just skett, gavs likväl festkomitén i uppdrag att söka utarbeta ett sådant. Föreliggande arbete är ett resultat av komiténs bemödanden. Det hade varit nöjsamt om vi kunnat införa flera porträtter och en fullständigare redogörelse, men redan i detta laget hava vi funnit det svårt att få tillförlitliga uppgifter om det som timat för mer än ett halft sekel sedan, och fotografier
voro ej så allmänna då som nu.

 Vid tanke på, att samlandet av alla uppgifter och gamla fotografier, fotograferandet av alla styrelser o. s. v., tillverkande av klicheer, tryckningen m. m., måst utföras på omkring en månads tid, och detta arbete utföras av sådana som haft en myckenhet av andra göromål att tillse, så bör kritiken bliva skonsam. Till alla som hulpit oss anskaffa fotografier och historiska uppgifter hembäres tack.

Med tacksamhet till Gud för hans bistånd och ledning i det flydda och med en bön att denna lilla bok måtte väcka en innerlig åstundan efter Guds ledning och välsignelse för det kommande, utsändes detta Minnes Album.

Jamestown, N. Y., i November 1912.

CHARLES LINDBECK
ERIC P. SWAN
EDWARD NORD
WARNER F. LIEDBLAD
ANDREW BROBERG
ARTHUR O. MORSE
Komité
[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 3]

Ett historiskt sammandrag över Svenska Metodist Episkopal Församlingens i
Jamestown, sextio-åriga tillvaro
Av G. E. GORDON

För mera än 65 år sedan eller noggrannare år 1846 anlände de förste svenskarne från fosterjorden till Jamestown. Bland dem som först anlände voro Samuel (Johanson) Sjöstrand och Andrew Peterson. Jamestown var ej då vad den nu är. Dess kullar voro desamma men i stället för att de då pryddes av buskar och skog äro de nu bebyggda med täcka och inbjudande residenser. Staden var dock ännu jämförelsevis liten. Dess innevånare antal kom ej upp till flera än 2,277. De gamla berätta att man kunde vid den tiden ej finna mera än sju tegel hus i hela staden. Den svenska befolkningen ökades dock årligen, och har allt sedan tillväxt så att fast staden nu räknar omkring 35,000 innevånare äro 18,000 derav svenskar. Vårt svenska folk sedan tider tillbaka religiöst anlagdt, kände nu behovet av Gudsdyrkan och tillbedjan mera än någonsin. De nya ovissa förhållandena, tanken på en osäker framtid, fruktan för faror m. m. bidrogo helt säkert att öka det andliga behovet samt själens längtan efter Herren den evige Fadren, vilken är en tillflykt från släkte till släkte. Gud i sin nåd kom vårt folk till hjälp, i det att metodist pastorn, O. G. Hedström, från New York, anlände till staden i Juni 1851. Han blev den förste svenske prästman, som i denna stad predikade korsets evangelium. Den första sammankomsten hölls i Samuel Sjöstrands hem beläget vid Barrows Street. Hela åhörareskaran uppgick då till tolv personer. Resultatet av
mötet blev husvärdens, Samuel Sjöstrands, omvändelse. Han ingick senare som medlem i amerikanska metodist församlingen och blev den förste svenske metodist i denna stad. Efter att straxt derefter hava erhållit förmanarefullmakt, började han hålla möten i amerikanska metodistkyrkans undervåning, vid vilka mötens ledning han biträddes af Andrew Peterson och John Larson.

Vid ett senare besök av Pastor O. G. Hedström i November 1852 organiserades den svenska metodistförsamlingen,med omkring ett dussin medlemmar.

Den lilla församlingens förste pastor blev Olof Hamrin, som besökte Jamestown den 22 Juli 1853 och efter att den 20 Augusti samma år erhållit predikofullmakt av amerikanska metodist församlingens kvartal konferens övertog. han vården av den lilla svenska metodist församlingen. Hans arbete kröntes med framgång. Den 30 Oktober, 1853 intogos 5 personer pä prov och den 30 April 1854 intogos 12 i

Den lilla församlingens förste pastor blev Olof Hamrin, som besökte Jamestown den 22 Juli 1853 och efter att den 2 0 Augusti samma år erhållit predikofullmakt av amerikanska metodist församlingens kvartal konferens övertog han vården av den lilla svenska metodist församlingen. Hans arbete kröntes med framgång. Den 30 Oktober, 1853 intogos
5 personer pä prov och den 30 April 1854 intogos 12 i

 [1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 4]

full förening. Församlingen fick dock ej länge behålla denne sin förste pastor. Efter hemkomsten från årskonferensen i Cleveland, Ohio, 1854 insjuknade han plötsligt i kolera och hemförlovades efter några dagars sjukdom till den eviga vilan. I Februari månad 1855 blev Pastor J. Bredberg (f. d. Luthersk präst från Sverige) församlingens lärare. Under hans tid skänktes av Domare Foote en tomt vid Center Street å vilken år 1857 en kyrka började uppföras. Bredberg efterträddes hösten 1859 av Pastor S. B. Newman som stannade i sju år, under vilken tid en framgängsfull och kraftig verksamhet utövades. Bland annat anskaffades av honom medel för kyrkobyggets fortsättande, så att kyrkan den 1 Januari 1860 kunde på övligt sätt invigas för Gudsdyrkan.

Till Pastor Newmans efterträdare erhöll församlingen B. A. Carlson. Under hans verksamhet vann församlingen
god tillökning. Pastor Iverson som en tid varit Pastor O. G. Hedströms assistent i New York blev Pastor B. A. Carlsons efterträdare och övertog vården av församlingen den 28 Mars, 1869. En rätt kraftig andlig rörelse blev resultatet av Pastor Iversons verksamhet. Under hans tid inköptes den första orgeln för kyrkan, dessutom reparerades kyrkan både ut- och invändigt.

Pastor H. Olson efterträdde Iverson uti församlingsvården. Under hans pastoralvård, som i allt var framgångsfull, bildades den första syföreningen, för vilken Mrs. Olson blev ordförande. Under Pastor Olsons tid höllos även tvänne goda lägermöten vid "Fair Point varest församlingen ägde en tomt å vilken ett hus uppförts, vilket senare genom försaljning överlämnades till det nu världsberyktade Chautauqua Assembly.

För de medel som erhöllos genom försäljningen av sagda egendom uppfördes det första pastorsbostället vid Barrows St.

Vår nuvarande, till nära sex hundra medlemmar uppgående söndagsskola, såg sin början hösten 1872.

Mrs. Anton Bergwall organiserade den 1sta klassen i sitt hem uti broder J. A. Linds hus på svenska kullen. Bland de första lärjungarne i denna söndagsskolklass var vår nuvarande söndagsskolas mångårige föreståndare W. F. Liedblad, samt broder John Beuström.

Efter Pastor Olsons avflyttning hösten 1874 var församlingen under några månader utan ledare. Efter någon tid blev f. d. Baptistpastor H. C. A. Segerblom församlingens pastor. Under hans tid ener på vintern 1876 utbröt en kraftig väckelse vilken varken förr eller senare haft sin like bland den svenska befolkningen i Jamestown.

Som en frukt derav intogos i församlingen femtiosju personer. Den 26 September 1877 tillträdde Pastor Alfred
Anderson församlingsvården. Tilltåndet inom församlingen var ej det bästa, men Pastor Anderson visade sig vuxen situationen. Han lyckades därför tillfredsställande ordna det hela. Den å pastorsbostället resterande skulden betalades och kyrkan flyttades från Center Street till Chandler Street, och ombyggdes samt förstorades till en kostnad av $4,000.00. Invigningen förrättades av Professor Albert Erickson den 15 September 1878. Pastor O. Gunderson blev Pastor Alfred Andersons efterträdare 1880. Även under
[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 5]

hans tid gjorde församlingen framsteg, och pastorsbostället å Chandler Street byggdes.

Till pastor Gundersons efterträdare utnämndes Doktor Wm. Henschen, som emedan han beslutat resa över till
Sverige endast stannade ett år men fick nedlägga ett välsignat arbete som tacksamt ihågkommes än i dag. År 1884 blev Pastor R. Cederberg Dr. Henschens efterträdare och stannade han till hösten 1886 samt utförde ett godt arbete.

Den 24 September 1886 blev O. F. Linstrum församlingens pastor. Hans goda umgängelse och kraftiga predikan utövade ett hälsosamt inflytande i samhället. Själar frälstes, och ej så få anslöto sig till församlingen.

Särdeles minnesrik blev Pastor Linstrums vistelse här i det att den nuvarande vackra kyrkan då uppfördes. Pa-
stor Linstrums ihärdiga arbete och församlingens frikostiga uppoffring möjliggjorde ett så stort företag. Den 14 September 1891 utnämndes Pastor Nels Eagle såsom Br. Linstrums efterträdare. Pastor Eagles kraftiga och på samma gång enkla uppträdande förskaffade honom många vänner både inom och utom församligen. Församlingen hade under hans tid en ganska god tillökning. Det nuvarande vackra bostället uppfördes under hans tid.

Efter Pastor Eagle blev Pastor J. O. Nelson år 1895 församlingens lärare. Hans verksamhet härstädes blev ej
långvarig, men den varma Guds fruktan och det eldiga nit som utmärkt hans verksamhet blev ej utan frukt.

Nelson efterträddes av Pastor K. H. Elmström. Tvenne år endast hade församlingen förmånen njuta av Pastor
Elmströms, både vad språk och innehåll beträffar utmärkta predikningar. Under Pastor Elmströms tid minskades kyrkoskulden med $2,000.

Då Pastor Elmström blev vald till samfundets tidning, “Sändebudets,” redaktör, fattade denna församling genast vilken förlust den gjorde. År 1898 utnämndes tecknaren av denna kortfattade historik till Br. Elmströms efterträdare. Av helt naturliga skäl önskar ej undertecknad säga mycket o sin egen verksamhetstid. Ett kort utdrag från en uppsats uti en av stadens tidningar, som förekom 1902 vid Gordons avflyttning må dock tillåtas: "Under G. E. Gordons pastorat avbetalades $5,000.00 å kyrkoskulden. Förbättringar å kyrkoegendomen verkställdes för en summa af $2,000.00 För mission och andra välgörande ändamål samlades $2,300.00. Gordons efterträdare blev Pastor C. A. Seaberg. Han var församlingens pastor under sju år. Endast
en föregående pastor hade haft en så lång tjänstetid.

Under Pastor Seabergs tid tillbyggdes kyrkan för att få plats för den präktiga piporgeln som då insattes, till
både nytta och prydnad i det vackra templet.

Pastor William Swenson efterträdde Pastor Seaberg och har han betjänat församlingen de sista tre åren.

Då Pastor Swensons gedigna och nitiska arbete på alla områden, vid detta tillfälle är så färskt i allas vårt minne, behöves ej något vidare sägas härom. Nämnas bör att även under hans tid hava förbättringar å kyrkoegendomen vidtagits. Omkostnader härför äro fullkomligt betäckta genom en subskription å $3,500.00 som upptogs för ett år sedan, då det 20-åriga minnet af den närvarande kyrkans invigning firades.
 [1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 6]

För ett par månader sedan gjorde församlingens nuvarande pastor, Eric P. Swan, sitt inträde, och att döma av såväl pastorsfamiljens som församlingens belåtenhet, ligger en lycklig och framgångsfull verksamhetsperiod framför dem.

Härmed nödgas vi avsluta denna sammanträngda överblick av församlingens sextio-åriga verksamhet. Hade utrymme tillåtit det, kunde ju mycket mera av intresse i detalj meddelats, såväl rörande de respektiva pastorernas arbete och liv, som ock rörande församlingens medlemmars villiga uppoffringar och trägna arbete.
Under denna långa tid har en stor skara av denna församlings trogna medlemmar fullbordat loppet och vunnit kronan. Utom dessa hava vi all anledning tro att hundratals själar som genom denna församlings verksamhet,
fingo höra den gode Herdens röst och följde den, samt funno frid vid Hans kors, men som ej hade sitt namn i denna församlings böcker, dock skall återfinnas tecknat å livets tavlors blad i Lammets bok. Må församlingen, — då de flesta av oss ankrat vår farkost vid livsflodens strand, —då den firar i detta tempel, sitt hundra års jubileum, kunna förtälja ännu större tings: till vår himmelske Faders eviga pris, samt till vår Frälsares och äterlösares ovanskliga ära, som vann.oss åt Gud med sitt blod. Må församlingsmedlemmar, och åhörare tillsammans med dess pastorer och lärare få gemensamt fira ett evigt jubelår i den himmelska pärlstaden, med jaspismurar och pärleportar! Amen, ske Alltså!

Församlingens första medlemmar

De första medlemmarna som anslöto sig till församlingen vid dess bildande eller omedelbart därefter voro, så långt vi kunnat utröna:

Samuel Johanson Sjöstrand, som avled d. 17 Dec. 1879.
hustrun Lovisa Sjöstrand, avled den 30 Mars 1899.
systern Anna Sjöstrand
Andrew Peterson avled den 13 Febr. 1868.
hustrun Anna Stina avled den 10 Maj 1897.
John Larson, flyttade för många år sedan till Anoka Co. Minnesota.
Nels Johan Swenson bor å 100 McKinley Ave. den ende som lever och ännu tillhör församlingen.
Israel Israelson, avled den 24 Febr. 1879.
hustrun Anna C. Israelson avled i Dec. 1895.
John Larson, nu i sitt 79 år bosatt å 54 Water St. förenade sig med Baptist kyrkan i Frewsburg 36 år sedan när bosatt där. Tillhör nu Svenska Baptist kyrkan i Jamestown.
John Ellickson avled den 16 April 1901.
Mrs. Carolina Swenson avled den 3 Juli 1904.

Anteckningarna i kyrkoböckerna angiva att alla de som avlidit av de ovannämnda, avlidit i tron på sin Frälsare. Ära vare Gud!
[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 7]


[image: O.G. Hedström]
O. G. HEDSTRÖM

PASTOR OLOF GUSTAF HEDSTRÖM
grundläggaren av denna församling såväl som av svenska metodismen i Amerika föddes i Trernsked församling Kronobergs län, Sverige den 11 Maj, 1803. Han blev omvänd i New York i Juli 1829 och år 1835 upptogs han på prov i New York Konferensen. Efter att han verkat i tio år ibland amerikanarna höll han den 25 Maj år 1845 den första svenska predikan hållen av en metodist predikant. Han verkade i trettio år såsom svensk missionär i New York, men företog flera resor vester ut, så stiftade han under en av dessa resor svenska Metodismen i Chicago år 1852. Han var även den förste svenska prestman att besöka Jamestown, vilket han gjorde första gången år 1851 troligen i Juni månad och senare i November 1852, då han tog mått
och steg att vidare befästa verksamheten härstädes. Hans välsignelserika bana avslutades i New York den 5 Maj 1877.

Pastor Hedström var en storväxt man med ett apostoliskt utseende. Han var i sitt umgänge vänlig, alltid hjälp-
sam och hela hans liv vittnade om "helighet Herranom.” Är 1886 uppfördes en minnesvärd å hans grav i Greenwood kyrkogård Brooklyn, N. Y., av svenska Metodister i detta land, men det varaktigaste monument till hans minne är likväl den Svenska Metodismen, som han fick bliva ett korat redskap att grundlägga.
[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 8]

Predikanterna som under de flydda sextio åren betjänat församlingen

Vi betvivla att något fotografi finnes av br. Hamrin.
Vi hava gjort vårt yttersta att komma i besittning av ett sådant, men misslyckats.
OLOF HAMRIN

[image: Jacob Bredberg]
JACOB BREDBERG

[image:  S.B. Newman]
S.B. NEWMAN
[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 9]

[image: B.A. Carlson]
B.A. CARLSON

[image: Holger Olson]
HOLGER OLSON

[image: James Iverson]
JAMES IVERSON
[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 10]

[image:  H.C.A. Segerblom]
H.C.A. SEGERBLOM

[image: Alfred Anderson]
ALFRED ANDERSON

[image: Olof G. Gunderson]
OLOF G. GUNDERSON
[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 11]

[image: William Henschen]
WILLIAM HENSCHEN

[image: Richard Ceerberg]
RICHARD CEERBERG

[image: O.F. Linstrum]
O.F. LINSTRUM

[image: Nels Eagle]
NELS EAGLE
[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 12]

[image:  J.O. Nelson]
J. O. NELSON

[image: G.E. Gordon]
G.E. GORDON

[image: K.H. Elmström]
K.H. ELMSTRÖM
[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 13]

[image C.A. Seaberg]
C.A. SEABERG

[image: William Swenson]
WILLIAM SWENSON

[image: Eric P. Swan]
ERIC P. SWAN
[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 14]

Predikanternas tjänstetid i Kronologisk ordning

Olof Hamrin från Juni 1853 till Juli 1854.
Jacob Bredberg från Februari 1855 till hösten 1859.
Sven B. Newman från hösten 1859 till Augusti 1866.
Bengt August Carlson från Okt. 1866 till våren 1869.
James Iverson från Maj 1869 till November 1872.
Holger Olson från hösten 1872 till hösten 1874.
H. C. A. Segerblom från Februari 1875 till Juni 1877.
Alfred Anderson från September 1877 till hösten 1880.
Olof G. Gunderson från hösten 1880 till höste 1883.
William Henschen från hösten 1883 till hösten 1884.
Richard Cederberg från hösten 1884 till sommaren 1886.
Oscar Fredrick Linstrum från hösten 1886 till hösten 1891.
Nels Eagle från hösten 1891 till hösten 1895.
Johan Oscar Nelson från hösten 1895 till hösten 1896.
Karl Herman Elmström från hösten 1896 till hösten 1898.
Gustaf Ernst Gordon från hösten 1898 till hösten 1902.
Carl August Seaberg från hösten 1902 till hösten 1909.
William Swénson från hösten 1909 till hösten 1912.
Eric Philip Swan från hösten 1912 till —

Korta historiska uppgifter om de predikanter som betjänat församlingen
Samlade av ERIC P. SWAN

OLOF HAMRIN
föddes i Skelefte socken, Sverige, den 5 Februari, 1815. Han blev omvänd till Gud i Betelskeppet i New York år
1849. Han begynte genast sprida traktater och förmana till Guds rike. År 1853 var han i Buffalo, New York och predikade evangelium för där boende landsmän. Besökte Jamestown i Juni 1853 och predikade. Fick lokalpredikant fullmakt av den amerikanska Metodistförsamlingen den 20 Augusti s. å. Blev konferensmedlem på prov vid konferensen i Cleveland i Juli 1854. Avled i Jamestown efter endast ett par dagars sjukdom i kolera den 22 Juli 1854.

JACOB BREDBERG
föddes i Alinggsås, Sverige den 1 Maj 1808, tog studenten år 1829, blev prestvigd såsom stadskyrkoprest 1832, tjänstgjorde såsom komminister i tjugu år i Sverige. Efter omkring nio års tjänstetid såsom metodist predikant övergick han till Episkopal kyrkan och betjänade Ansgari församlingen i Chicago tills han på grund av vacklande hälsa resignerade år 1877. Hans dödsår är obekant för tecknaren av dessa rader.
[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 15]

SVEN B. NEWMAN
föddes å Höganäs bruk, Skåne den 15 Sept., 1812. Ankom till Amerika och bosatte sig i Mobile, Ala., år 1842. Blev omvänd år 1884 vid ett lägermöte i Mobile. Ingick på prov i Alabama Konferensen hösten 1845. Efter sex års verksamhet bland amerikanarna blev han år 1851 Hedströms medarbetare i Betelskeppet. Han tjänade sedan i många år såsom svensk metodist predikant. Hemförlovades mätt av levande den 27 Oktober 1902 i Chicago, Ill.


BENGT AUGUST CARLSON
föddes i Tydje socken, Dalsland, den 25 November, 1833. Han blev omvänd i Betelskeppet i New York omkring 1862. Blev lokalpredikant kort efter sin ankomst till Chicago år 1864 där han förenade sig med församlingen å Illinois St. Upptogs på prov i Central Illinois Konferensen år 1866 överflyttades till Sverige år 1869 där han sedan verkat Herrens verk.

HOLGER OLSON
föddes i Thorshems församling, Blekinge, den 5 December, 1836. Han blev omvänd 1859, började predika 1866, förenade sig med Metodist kyrkan i Karlskrona 1867. Ankom till Amerika 1870 och blev efter en tid Hedströms medarbetare i Betelskeppet. Blev år 1873 medlem av Pittsburg Konferensen. Under senare åren av sin verksamhet verkade han i Östern. Han var närvarande vid församlingens femtioårsfest. Avled i Northwood, N. H., den 4 Juli, 1905.

JAMES IVERSON
föddes i Bergen, Norge, den 24 Juli, 1828. Ankom till Amerika år 1850 och kom redan samtidigt under inflytelse av verksamheten på Betelskeppet i New York. Sjöman till yrket blev det att resa av och an och först år 1886 blev han sannt omvänd till Gud. År 1867 blev han Hedströms medhjälpare på Betelskeppet och verkade sedan i många år såsom metodistpredikant förnämligast i Vestern. Broder Iverson har nu i många år innehaft en överårig ställning, men är rask och kry i trots af sina 84 år och är bosatt i Chicago.

H. C. A. SEGERBLOM
Några tillförlitliga uppgifter rörande Pastor Segerblom kunde ej erhållas. Han var troligen en 55 år gammal då
han avgick ifrån församlingsvården i Jamestown. Han ingick senare i en juvelerare affär i LaCrosse, Wis., där han avled för cirka 15 år sedan.

ALFRED ANDERSON
föddes den 3 Mars, 1851 i Skärstads socken, Jönköpings län, Sverige. Han ankom till Amerika år 1866 och bosatte sig i Beaver, Ill., där han på vintern 1868 blev omvänd till Gud. Fick förmanarefullmakt 1869. Ingick i vår predikant skola då förlagd i Galesburg, Ill., den 1 Mars 1870. Intogs på prov i Central Illinois Konferensen 1871 och har alltsedan tjänat Gud och kyrkan såsom predikant, distriktföreståndare, föreståndare för Boklådan m. m. Han är för närvarande pastor vid Första Svenska Metodistkyrkan i Chicago.
[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 16]

OLOF G. GUNDERSON
föddes i Sarpsborgs, Norge, den 17 Januari, 1840. Blev omvänd år 1860, ankom till Amerika 1864. Intogs på prov i Central Illinois Konferensen 1866. Lämnade det effektiva verket år 1883, återvände efter tva år, men efter två års tjänstetid uti San Francisco utträdde han åter ur predikoverksamheten och ägnade sig åt läkarekallet i Portland, Oregon, där han den 20 Maj, 1889 avled. "Slutet blev fridfullt, kampen lyktade i verklig triumf” enligt minnesrunan skriven af pastor Witting.

WILLIAM HENSCHEN
föddes i Uppsala, Sverige, den 11 April 1842. Idkade studier vid Uppsala katedralskola, blev 1863 filosofie doktor. Ankom till Amerika 1870. Förenade sig med Metodist kyrkan i Brooklyn, N. Y., 1875. Har tre omgånger varit redaktör för vår samfundstidning, "Sändebudet” inalles omkring 26 år, varit föreståndare för vår predikantskola samt vårdhavande predikant. Dr. Henschen blev på egen begäran pensionerad vid Konferensen i Jamestown, 1911 och är bosatt i landtlig trevnad i Chesterton, Ind., där han emotser en sorgfri ålderdom.

RICHARD CEDERBERG
föddes i Stockholm, Sverige, den 7 Februari 1853. Han blev omvänd år 1871, intogs på prov i Sveriges konferens 1874, överflyttades till Amerika 1883, verkade Herrens verk i detta land till dess han år 1900 åter överflyttades till Sverige, där han ännu är i effektiv tjänst.

OSCAR F. LINSTRUM
föddes i Skeda socken, östergötland, Sverige, den 7 November, 1857. Ankom till Amerika 1869, blev omvänd till Gud i Keokuk, Iowa, år 1876, intogs på prov i Nordvestra Svenska Konferensen år 1881. Har sedan under dessa mer än trettio år verkat Herrens verk och är för närvarande anställd såsom vårdhavande predikant i Oakland, Cal.


NELS EAGLE
föddes den 30 September, 1857 i Åmål, Dalsland, Sverige. Blev omvänd vintern 1877 vid ett besök till Hellefors bruk och började nästan genast att predika. Förenade sig med metodist kyrkan år 1879 och tillbringade någon tid vid vår predikantskola i Uppsala. Reste till Amerika 1881 och förenade sig samma höst med Nordvestra Svenska Konferensen. Var en begåvad och framgångsfull predikant till dess hans levnadstråd hastigt avklipptes under ett anfall av smittkopporna straxt efter hemkomsten från en resa genom Palestina. Han var då pastor vid Emmanuels församlingen i Brooklyn, N. Y., och lycktade sina dagar i bostället därstädes den 10 Februari, 1902.


JOHAN OSCAR NELSON
föddes i Hägerstad, Sverige, d. 14 Apr. 1850. Ankom till Amerika och bosatte sig i Iowa 1869. Blev omvänd på vintern 1873 och började straxt därefter predika. Vistades någon tid på vår predikantskola och förenade sig med Central Illinois Konferense 1874. Verkade med nit och framgång i


[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 17]

det effektiva verket tills hans bana hastigt avslutades genom ett järnvägståg efter slutad predikan i Western Springs,Ill., söndagsaftonen den 23 Oktober, 1911.

KARL HERMAN ELMSTRÖM
föddes i Karlskrona, Blekinge, år 1850, kom under sin student tid i Stockholm i beröring med Metodismen och blev omvänd år 1867. Kände tidigt en kallelse att bliva predikant, vilken kallelse snart bekräftades av församlingen. År 1872 intogs han på prov i Sveriges konferens och verkade inom densamma i tio år tills han 1882 reste till Amerika. Här har han sedan verkat Herrens verk med nit och framgång och har just börjat sitt sjätte år såsom vårdhavande predikant i Evanston, Ill. I fyra år var han även redaktör av vårtidning Sändebudet.

GUSTAF ERNST GORDON
föddes i Karlskrona, Blekinge, den 27 April 1857. Blev omvänd i Januari 1877, blev svensk Metodist predikant två år senare och verkade Herrens verk tills han på grund av vacklande hälsa en tid måste draga sig undan. År 1886 upptog han åter predikoverksamheten, reste till Amerika år 1893 och har sedan i snart tjugu år oavbrutet och framgångsfullt verkat Herrens verk i Amerika. Broder Gordon är för närvarande föreståndare för Jamestown distriktet samt vårdhafvande predikant i Falconer, N. Y.

CARL AUGUST SEABERG
föddes i Kråkshult, Jönköpings län, Sverige, den 27 Maj, 1864. Han ankom till Amerika på hösten 1882 och bosatte sig i Iowa. Blev här genom Prof. Albert Ericksons bemedling omvänd till Gud. År 1885 flyttade han till Omaha, Nebr., där han för första gången predikade Herrens ord och från vilken församling han rekommenderades till Teologiske Skolan i Evanston, varifrån han graduerade 1889. Samma höst förenade han sig med Nordvestra Svenska Konferensen och har alltsedan förblivit i den effektiva tjänsten. Han är för närvarande pastor vid vår Metodistförsamling i Worcester, Mass.

WILLIAM SWENSON
föddes i Chisago Lake, Minn., den 5 Februari ,1863. Blev omvänd till Gud vid ett lägermöte därstädes i Juli 1880 och förenade sig dagen därefter med Metodist kyrkan. Han kände sig från början manad att ägna sig åt predikoverksamheten och för att få den erforderliga utrustningen reste han till Evanston och graduerade från vår skola samt North Western University. År 1889 ingick han på prov i konferensen och 'har alltsedan verkat Herrens verk med uppoffring och nit! Han är för närvarande föreståndare för Chicago Distrikt.

ERIC PHILIP SWAN
denna församlings närvarande pastor föddes i Chariton, Lucas Co. Iowa, d. 27 Febr. 1874. Han förenade sig vid nio års ålder med Metodist kyrkan. Ar 1893 rekommenderades han till Skolan i Evanston, graduerade 1896, utgick i verksamheten i tre år, återvände till Evanston och tog en treårig kurs i Garrett Biblical Institute, har just påbegynt sitt sjuttonde verksamhets år såsom predikant.
[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 18]

[image: church]
GAMLA AMERIKANSKA METODIST KYRKAN
i vars undervåning möten höllos tills församlingen blev i stånd att få en egen liten kyrka.

Fotografi av den gamla kyrkan
saknades.  Nedanstående bild är tagen efter en teckning av vår unge broder Arthur Morse utförd de äldres beskrivning, och säges vara mycket naturtrogen.

[image: church]
FÖRSAMLINGENS FÖRSTA KYRKA
belägen nere vid järnvägen å Center Street[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 19]

[image:  Samuel Sjöstrand]
SAMUEL SJÖSTRAND
den förste svenska metodisten i Jamestown blev omvänd vid pastor Hedströms första besök år 1851, förenade sig med Amerikanska Metodistförsamlingen, erhöll förmanare fullmakt och ledde till en tid de svenska mötena i ovannämnda kyrkas undervåning. Han avled den 17 Dec. 1879, några och femtio år gammal.

[image: Andrew P. Peterson]
ANDREW P. PETERSON
föddes den 7 Mars 1814 i Sverige och ankom till Amerika och bosatta sig i Jamestown i Juli 1853. Han var läsare ifrån Sverige och sammanträffade med Hedström i New York på hitresan till stor glädje för dem båda. Han blev straxt efter sin hitkomst lokalpredikant och predikade ofta i Jamestown och omnäjd. Plägade även leda sången och yrkade på anskaffandet av den första orgeln som spelades för första gången vid hans begravning. Han avled d. 13 Febr. 1868. Tvänne döttrar tillhöra ännu församlingen, Mrs. Lovisa Kofod och Mrs. Josephine Carlson.

[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 20]

[image: John Larson]
JOHN LARSON
Närmare underrättelser om denna man kom oss ej till handa i tid. Under sin vistelse i Sverige säges han hava
levat ett ogudaktigt liv, blev troligen omvänd under första veckorna av vår församlings verksamhet och blev sedermera lokalpredikant, reste för mänga år sedan till Minnesota, där han fortsatte att leva ett kristligt liv.

Han säges hava avlidit därstädes för några år sedan.

[image:  Nels Johan Swenson]
NELS JOHAN SWENSON
den äldste nu levande medlemmen av vår församling, föddes i Rannes, Jättre socken, Cinabohärad, Sverige den 12 Sept. 1822, alltså fyllda 90 år. Han ankom till Jamestown i Juli 1852 och förenade sig med församlingen vid dess organisation. Han besöker fortfarande gudstjänsterna regelbundet.
[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 21]

[image: parsonage and church]
FÖRSAMLINGENS ANDRA KYRKA OCH BOSTÄLLE
å Chandler street, varest Svenska Baptist kyrkan nu är belägen
[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 22]

[image: church]
FÖRSAMLINGENS NUVARANDE KYRKA
[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 23]

[image: church interior]
NUVARANDE KYRKANS INTERIÖR

[image: house]
FÖRSAMLINGENS NUVARANDE PASTORSBOSTÄLLE
[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 24]

Församlingens söner i Evangelium

WILHELM C. BLOOMQUIST
föddes i Ethelhem på Gotland, den 2 November, 1865. Han ankom till Amerika hösten 1880, blev omvänd till Gud och förenade sig med vår församling på prov den 12 December, 1886, ingick i full förening den 4 November, 1888, blev rekommenderad till vårt teologiska läroverk i Evanson, TIIl.,
hösten 1893, graduerade våren 1896, förenade sig samma
[image: Wilhelm C. Bloomquist]
höst med Svenska Central Konferensen och har alltsedan verkat Herrens verk såsom Svensk metodist predikant. Han betjänar för närvarande Betania församlingen i Chicago sitt sjätte år.

Här har en av våra bästa kyrkor upp förts under hans tjänstetid och boställe är under uppförande.

Han är en god pradikant och en nitisk arbetare.

CARL WALDEMAR BERGQUIST
föddes i Eskilstuna, Sverige, den 12 September, 1886. Föräldrarna voro metodister och han döptes och meddelades religions undervisning av metodist predikanter. Vid tio års ålder blev han omvänd, ingick i full förening med metodist kyrkan år 1902. Ankom till Jamestown från Sverige hösten
[image:  Carl Waldemar Bergquist]
1909 och förenade sig omedelbart med vår församling. Blev rekommenderade till vår Skola i Evanston, Ill., hösten 1911, där har tillbringade ett läsår, men i behov om grundligare kännedom av det engelska språket idkar han tillfälligtvis studier vid ett amerikanskt läroverk i Pittsburg Pa., och förestår under tiden den svenska Metodist församlingen i Braddock, Pa.

[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 25]

[image:  J. Joel Burke]
J. JOEL BURKE
föddes i Kennedy, N. Y. den 5 Nov. 1874, gavs lokal predikant fullmakt år 1897, rekommenderades till skolan i Evanston hösten 1898. Intogs på prov i West Virginia konferensen 1905. År 1908 överflyttades han till North Nebraska Konferensen. Han betjänar för närvarande Amerikanska Metodist församlingen i Wakefield, Nebr., sitt andra år.

[image:  A. Arthur Swanson]
A. ARTHUR SWANSON
föddes i Jamestown, N. Y. den 11 Juni 1883, förenade sig med församlingen på prov den 22 Juni 1897 och i full förening den 2 Feb. 1900. Blev rekommenderad till vår skola i Evanston hösten 1906. Upptog studier vid Garrett Biblical Institute 1907 och utgraduerades våren 1909. Ingick uti Erie Konferensen samma höst på prov och är nu stationerad i Leon, N. Y., sitt första år.
[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 26]

[image: group photo]
EPWORTH KVARTETTEN
Mrs. Alfred Lehman, Miss Ellen Carlson, Mrs. Alfred Anderson, Miss Augusta Lindström

Söndagsskolans berättelse
Skriven av W. F. LIEDBLAD
Dess första elev som för över 25 år varit dess föreståndare

Som redan antyts av vår historie skrivare, Pastor G. E. Gordon, så börjades vår Söndagsskola hösten år 1872.
Under Pastor Holger Olsons tjänstetid. Början var ringa och obetydlig, ingen anade att den skulle utveckla sig så fort eller medföra så välsignade resultat.

Mrs. Anton Bergwall, med familj hade nyligen anländt från Sverige och bosatt sig hos vännerna Linds på Tower St. (bättre då kändt som en del av svenska kullen). Mrs. Bergwall var van vid Söndagsskol-verksamhet från Sverige och längtade att åter igen komma in i samma verksamhet i detta land. Driven av kärlek till Jesus frågade hon en gosse vid namn Wärner Liedblad, som då var en liten leverentör av mjölk till Bergwalls, om han trodde det vore möjligt att till följande söndag samla några gossar och flickor uti hennes hem, i så fall skulle en svensk Söndagsskola börjas. Svaret blev jakande och den följande söndagen infunno sig trenne barn för in skrivning, gossens egen syster Emmy Liedblad, Lena Anderson, hennes lekkamrat och gossen själv.

Mrs. Bergwalls enkla och kärleksfulla uppträdande var särskildt tilltalande och dessa tre barn lämnade den
första söndagen med ett godt intryck beslutsamma att värva flera elever. Södagen derpå räknades tjugu gossar och flickor som besökare samt lät inskriva sig som medlem-

[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 27]

mar. Verksamheten kröntes med framgång och snart blevo rummen i Linds hus alldeles för små och skolan flyttades till Skolhus No. 3 å västra sidan av Allen St. emellan Willard och English Streets.

Här fick skolan husrum för en tid, men då några av de mera försigkomna gossarne åtog sig att göra sina namn
kända för eftervärlden med att skära in dem med sina knivar i träbäkarna fingo vi genast tillsägelse att söka husrum annorstädes, och straxt öpnade den Svenska Metodist kyrkan, som då var belägen å Center St. sina dörrar och tog skolan under sin vård, och har den allt sedan fortsatt som kyrkans fostringsanstalt.

En bland de första eleverna som började sin Söndagsskolgång redan uti Linds hus var vår egen Broder John
Beustrom som fortsatte som elev till Pastor Segerbloms verksamhets period, då han med några andra av de äldre barnen kallades att undervisa i skolan och är så säkerligen den äldste vad verksamheten beträffas av vår älskade lärarekår.

Mrs. Bergwalls verksamhetssätt var enkelt men mycket anslående och tilltalande för barn i synnerhet. Kärlek, hopp och tålamod samt ett innerligt trosliv med Jesus ådagalades ständigt i hennes verksamhet. Hennes tal voro hjärtliga och rörde sig alltid omkring Jesus.

Svenska sånger både text och melodi fingo barnen inlära sig. "Svarte Sara,” "Om någon till ondt mig locka
vill,” "Det finns något i himmelen för barnen att få,” voro bland hennes älsklings sånger, vilka hon spelade på Guitarr och sålunda ledde sången under det barnen sutto omkring henne och sjöngo, lärande både melodi och ord.

Långt efter det hon slutat sin verksamhet i denna skola följde hon sina elever med det allra största intresse och
ingenting gladde hennes hjärta mer än då hon hörde att de valde Jesus som sin Vän och Frälsare genom livet. Frid vile över hennes minne!

Bland dem som valdes att upptaga verksamheten såsom föreståndare efter Mrs. Bergwall bör nämnas såsom en bland de första, Br. August Lund. Han var en god sångare, en ledig talare men framför allt begagnade han sig av sina artistiska förmågor. Han var nog den första att begagna sig av den svarta tavlan vid undervisningen vilket tjänade både till barnes glädje och fromma.

Lotten att förestå skolan vid dess tidiga början föll även på vår högt älskade och nu hemgångne vän och broder Jacob Wiborg. Alla som lärde känna honom vet att han var en älskare av Guds ord och inlärde det med stor kärlek, så det kunde sägas om honom att han bar Guds ord i sitt hjärta. Genom hans inflytelse som föreståndare inlärde eleverna i skolan större delen av lexan, så att de kunde uppläsa den utantill den ene efter den andre och återgiva det inför hela skolan. En gosskamrat, som nu vuxit till man, minnes jag lärde sig långa kapitel utantill till stor fromma för honom själv och uppmuntran för föreståndaren.

Med Pastor Alfred Andersons hitkomst började nog skolan sin bästa verksamhets period; nya och moderna verksamihetsmetoder vidtogos. Barnfester anordnades vid alla högtider, gåvor skänktes: eleverna av skolan vilka uppmuntrade både små och stora. Broder John Wahlberg val-

[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 28]

des vid denna tid som skolas föreståndare och innehade denna syssla för cirka åtta år. Broder Wahlbergs vänsälla och trevliga sätt vann för honom förtroende och kärlek från både små och stora och gjorde hans verksamhet särdeles lyckosam. Han borde hava fortsatt längre. Som hans efterträdare (då br. W. icke kunde förmås att tjäna längre) valdes tecknaren av dessa rader. Vilken tjänst han haft i över tjugufem år med endast ett kort avbrott under vistelse vid skolan i Evantson. Om min egen verksamhet är ej passande att jag skriver. Jag har städse haft förmånen att vara understödd av en trogen och villig lärarekår och tjänstepersonal, till dem och till Gud står jag i stor tacksamhetsskuld för kärlek och tålamod som bevisats mig, ty det är endast denna samverkan som gjort skolans tillväxt möjlig.

Skolan har från dess tidiga början varit framgångsfull och har i alla avseende varit en plant skola för försam-
lingen. Själar ha frälsts och många hava ingått såsom medlemmar i församlingen där de nu äro verksamma. Forna medlemmar äro i den kristna verksamheten i olika delar av landet, många hava redan fått hemlov och nu lova Gud “som har löst oss åt Gudi med sitt blod.”

Skolan räknar nu 577 medlemmar fördelade i fyra avdelningar och är i stadig tillväxt.

Följande personer förutom de redan nämnda har under längre eller kortare tid tjänat som föreståndare inom skolan: Andrew Rundkvist, Fred Anderson, Gustaf Wahlgren, Chas. Hedin, och Wm. Bloomquist.

Må Gud rikeligen välsigna vår älskade Söndagsskolverksamhet i all framtid.

[image: house]
Vännerna J. A. Linds gamla hem å Tower St., varest Söndagsskolan organiserades.
[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 29]

[image:  Mrs. Maria Bergwall]
MRS. MARIA BERGWALL
som organiserade vår söndagsskola, föddes i Stockholm, Sverige den 4 July, 1833. Ankom till Amerika 1869. Organiserade vår söndagsskola hösten 1872, var åtskilliga år medlem av församlingen samt avled i Jamestown den 27 Maj, 1901.

Församlingens första Söndagsskol-gossar

[image: Warner F. Liedblad]
WARNER F. LIEDBLAD
anlände från Sverige till Jamestown år 1865, besökte en engelsk söndagsskola tills han fick vara med om
att uppsöka de första eleverna för vår söndagsskola, har varit medlem av söndagsskolan sedan dess orga-
nisation och tjänat sasom sekreterare, lärare, biträdande föreståndare och nu föreståndare sitt 26:te år.

[image: John J. Beustrom]
JOHN J. BEUSTROM
anlände till Jamestown från Sverige 1872. Blev följande år elev av söndagsskolan, har i många
år varit en av lärarne i densamma och medlem av församlingen.

[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 30]

[image:  group photo]
FÖRSAMLINGENS-STYRELSEN


[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 31]

[image:  group photo]
SÖNDAGSSKOLSTYRELSEN
[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 32]

[image:  group photo]
FÖRSAMLINGENS SÄNGKÖR


[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 33]

[image:  group photo Swedish M.E. Church Band]


[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 34]

[image:  group photo]
BOY SCOUTS

[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 35]

Historiska uppgifter om de olika föreningarna inom församlingen
Samlade av ERIC P. SWAN

DE UNGA SYSTRARNAS FÖRENING.

var den första förening som bildades bland ungdomen inom församlingen. Den organiserades kort efter den stora väckelse, troligen på hösten 1876, och var egentlige en syförening. Olika sorters handarbeten förfärdigades och flera försäljningar höllos. Mrs. Josephine Carlson var troligen dess första ordförande och Mrs. Emma Carlson var dess sekreterare. Bland dess första medlemmar som ännu leva kan nämnas, förutom de redan nämnda: fruarna Eva Booman, Ida Wahlberg, Clara Swanson, Hulda Colander, Carolina Hanson, Emma Månson och sofia Dahlgren samt fröknarna Charlotte och Jennie Ellickson.

Denna förening fortsatte sin verksamhet tills den första vintern efter pastor Alfred Andersons hitkomst eller
noggramnare i Februari 1878 då denna förening omorganiserades till en ungdomsförening under namnet,

Ungdomens Litterära och Financiella förening, bland de unga män som förenade sig med densamma kunna
nämnas bröderna John Wahlberg, C. P. Carlson, John Beauström, John Colander, W. F. Liedblad och Christoffer Hanson. Bland denna förenings första ordförande kunna nämnas, bröderna John Wahlberg, John Beuström och Carl Carlson.

Denna ungdomsförening organiserades i broder Andrew Hultquists hus å Institute St. och under sin tjugufem-åriga verksamhet var den församlingen till stor financiell hjälp. På samma gång som den itresserade ungdomen och beredde den tillfälle att uppodla de gåvor Skaparen nedlagt. Föreningen höll ett allmänt litterärt och socialt möte varannan vecka. I början höllos dessa möten i hemmen, men omsider blev medlems och besökare antalet så stort, att mötena måste hållas i kyrkan. En avgift av tio cents upptogs vid varje möte och under sin bästa tid räknade föreningen ett hundra femtio medlemmar och kunde årligen överlämna åt församlingsstyrelsen en 5 å 6 hundra dollars.

Ehuru en Epworth Förening organiserades redan år 1891, fortsatte den förra föreningen sin verksamhet till år
1903, då det beslutades att förena densamma med Epworth Föreningen. Broder Alfred A. Anderson var under de sista 6-7 åren föreningens driftige ordförande och räknas detta som föreningens glansperiod.

EPWORTH FÖRENINGEN
organiserades under Pastor O. F. Lindstrums tjänstetid eller den 31 Mars, 1891. Enligt protokollet fört vid detta möte voro ett femtio-tal personer närvarande. Broder A. P. Nord tjänade såsom ordförande, och broder August E. Hultquist valdes till sekreterare. Ordföranden och pastor Lindstrum förklarade en Epworth Förenings ändamål och arbetsplan och efter någon diskussion beslutades det att bilda en dylik
[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 36]

[image: group photo]
EPWORTH FÖRENINGENS KABINETT
Ruth Carlson, kassör; Austin Anderson, 4 vice ordf.; Alfred Nord, 1 vice ordf., A. W. Lundberg, ordf., Ella Lawson, finanssekr., Ellen Ahlgren, 2 vice ordf., Ruby Liedblad, sekr. Anna Johnson, 3 vice ordf.

förening. Tjänstemännen som valdes voro: Ordförande, W. C. Bloomquist; 1ste vice ordf., Josephine Ruckman; 2dre vice ordf., Jacob Wiborg; sekr., A. E. Hultquist; kassör, Mrs. Frank Johnson. Därjämte invaldes Miss Rose Nordquist till orgelnist. Vid påfoljande möte anmälde sig 29 personer formligen till medlemskap och broder A. P. Nord blev invald till tredje vice ordförande. Vid årets slut den 1 Jan. 1892 räknade föreningen 84 medlemmar och inom föreningen blev årsgammal hade medlemsantalet stigit till 112. I Januari 1895 voro 175 medlemmar inskrivna i rullorna. Följande bröder tjänade föreningen såsom ordförade under de första åtta åren av föreningens verksamhet: W. C. Bloomquist, A. P. Nord, P. E. Ström, C. A. Ogren och W. F. Liedblad.

Föreningen har sedan dess oavbrutit fortsatt sin verksamhet. ehuru dess medlemsskap för närvarande är något under hundratalet bedriver föreningen en nitisk och god verksamhet. För närvarande hålles månadsmötena i hemmen, och dessa äro ganska välbesökta. Efter de allmänna cöromålen äro undanstökade utföres ett kort program varefter den övriga tiden användes i sällskapligt samkväm. Föreningen håller även ett uppbyggelsemöte varje söndag i kyrkans undervåning kl. 6:45 e. m. samt ett litterärt möte i kyrkan varje månad.

SYSTERFÖRENINGEN.
Enligt en överblick av denna förenings verksamhet skriven av Mrs. Gust Carlson och publicerad i Bulletinen
den 8 Juni, 1912, kunna vi meddela följande uppgifter.

[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 37]

Ett ord om denna grupp

Detta fotografi fick tagas i brådskan och troligen gives det andra, som kunde och borde hava varit med ifall vi hunnit fått bud till dem. Dock äro vi glada att kunna presentera dessa ungdomsvänner från tidigare dagar.

[image:  group photo]
EN DEL AV UNGDOMSFÖRENINGENS FÖRSTA MEDLEMMAR
såsom de nu se ut. Intogos år 1878.

Vår systerförening organiserades, så vidt vi kunnat utröna, år 1873 i broder och syster J. A. Linds hem på Tower street. Det var en liten men trogen skara, mindre än ett tiotal, som af pastor H. Olson organiserades till en syförening. Några av dem som voro med vid detta möte voro Mrs. J. A. Lind, Mrs. Fred Liedblad, Mrs. James Johanson, Mrs.Carolina Swanson, Mrs. Israel, Mrs. Frank och Mrs. Andrew Hultquist.

Mrs. James Johanson invaldes till ordförande och Mrs. Israel till kassör. En avgift af 25 cents per medlem upp-
togs, och för dessa penningar inköptes tyg och garn för tillverkning af klädespersedlar och strumpor. Systrarna mötte i hemmen varannan vecka för att utföra detta arbete, och dessutom togo de varjehanda arbeten med sig att förfärdiga hemma, efter som tid och tillfalle gavs. Vid årets slut insamlades de olika sakerna, för att säljas på offentlig auktion.

Mrs. Johanson tjänade som ordförande i två år och skötte sysslan med heder. Var församlingens pastor frånvarande, ledde hon själf andaktsövningarna till uppbyggelse för alla.

Efter henne invaldes Mrs. Jacobson till ordförande. Hon tjänade som kassör desslikes. Hon inköpte det som
behövdes för arbetet och i samband med andra systrar klippte hon till klädesplagg och utdelade arbetet till var
och en.

Hon var icke medlem av församlingen, men ville ändå ha del i arbetet. Hon tjänade som ordförande i fyra år.

[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 38]

I förening med försäljningarna var det mycket arbete alltså, vid en "Lawn-social,” som hölls på J. A. Linds
gård föreslog pastor Alfred Anderson, en förändring i arbetsordningen och antogs då den plan som alltsedan iakttagits, att sluta upp med sömnad och auktioner. Efter Mrs. Jacobson invaldes Mrs. J. A. Lind till ordförande och Mrs. Andrew Hultquist till kassör.

Kollekterna voro goda under denna tiden, då man beräknade medlemskapet, och församlingsstyrelsen var då
som nu, mycket glad öfver att få mottaga dessa penningar. Så långt uppgifter kunna fås äro följande namnen på dem, som tillhört styrelsen, ordförande Mrs. James Johanson, Mrs. Jacobson, Mrs. Alfred Anderson, Mrs. J. A. Lind, Mrs. John Kofod, Mrs. Charles Carlson (två omgånger), Mrs. Albert Leburg, Mrs. Gust Carlson (två omgånger), Mrs. John Brandt, Mrs. C. C. Pedersen, Mrs. John Colander, Mrs. C. P. Carlson, Mrs. Charles Morse, Mrs. Thure Linderholm.

Vice ordförande och sekreterare: Mrs. John Brandt, Mrs. Markus Swanson, Mrs. John Beustrom, Mrs. Erick
Zetterwall, Mrs. John Lawson, Mrs. Albert Olman, Mrs. Carl I. Johnson, Mrs. John Nord, Mrs. Alfred Carlson och Mrs.Oscar Sellman.

Kassör: Mrs. Israel, Mrs. Charles Carlson, Mrs. John Brandt, Mrs. Peter Bloomquist, Mrs. Frank Johnson, Mrs.
C. P. Carlson och Mrs. Charles Lindbeck.

Föreningen har gjort goda framsteg sedan dess början och har varit till stor hjälp i det financiella.

[image:  group photo]
SYSTERFÖRENINGENS STYRELSE

Mrs. Thure Linderholm, ordf.; Mrs.Oscar Sellman, vice ordf.; Mrs. Chas. Lindbeck, kassör; och Mrs. Alfred Carlson, sekr.


[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 39]


FÖRSAMLINGENS SÄNGKÖR

Det vore angenämt att orda utförligare om detta intressanta ämne, men inga skrivna uppgifter finnas att tillgå.

Så långt vi kunnat utröna bildades den första sångkören år 1876. Broder August Lund blev dess första ledare
och plägade hålla sågövningar eller "singing school,” som det kallades, uti klassrummet i den gamla kyrkan på Center Street.

Sedan har denna verksamhet fortgått nästan oavbrutit. Bland senare sångledareé kunna nämnas Miss Martha Jacobson, en engelsman vid namn Haggis och en svensk baptist vid namn Bengstrom. Under pastor Nels Eagles tid engagerades Fru Cecelia Gondret som tjänade till pastor Elmstroms tid och upparbetade en utmärkt sångkör. Efter henne komma Mr. Oscar Sundell och sedan Mr. Richard Englund, som tjänade omkring sju år. Vår nuvarande skicklige och nitiske orgelnist och körledare, Mr. Arthur Göranson har snart i två år förestått denna vigtiga verksamhet och skött sin tjänst på ett berömvärdt sätt. Den nya piporgeln bidrager i icke ringa mån att höja andakten och befordra både kör- och församlings sången.

KVINNANS UTLÄNDSKA ELLER YTTRE MISSIONSFÖRENING
organiserades under pastor G. E. Gordons tjänstetid, den 3 December år 1900 omedelbart efter ett möte hållet i kyrkan varvid Miss Alma Jacobson (nu Mrs. Keventer,) från Indien hade talat och framhållit behovet och önskvärdheten

[image:  group photo]
KVINNANS YTTRE MISSIONS FÖRENINGENS STYRELSE
Miss Amanda Swanson, kassör; Mrs. John Swanson, ordf., Mrs. Olof Greenlund, sekr.; Mrs. A. C. Norquist, vice ordf.

[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 40]


av sådana föreningar inom våra svenska metodistförsamlingar. Talet gjorde ett djupt intryck och saken omfattades med varmt intresse särskildt som pastor och fru Gordon på allt sätt uppmuntrade det nya företaget. Mrs. G. E. Gorden valdes till föreningens ordförande, Mrs. C. E. Wibeck blev sekreterare, Miss Amanda Swanson kassör. Närmare $800 har under dessa år samlats genom föreningen för Missionens ädla sak.

[image:  group photo]
KVINNANS HEMMISSIONSEÖRENINGENS STYRELSE
Mrs. August Barkman, kassör; Mrs. Gust Carlson, ordf, Mrs, John Brandt, vice ordf., Mrs. Frank Norquist, sekr.

KVINNANS HEM-MISSIONS FÖRENING
organiserades under pastor C. A. Seabergs tid, den 15 Jan. 1907, uti Mrs. Frank Norquists hem, 779 BE. 2nd Street. Pastor Seaberg tjänade såsom mötets ordförande. Då det beslutades att bilda en Hem-Missions förening anmälde sig genast 41 systrar till medlemskap. Mrs. Gust Carlson å Winsor St., valdes till ordförande; Mrs. John Brandt till vice ordförande; Mrs. Frank Norquist, sekreterare; Mrs. Otto Engwall, biträdande sekreterare och Mrs. August Barkman, kassör. Föreningen håller sina månadsmöten den ärde
tisdagen i månaden och medlemmarna inbetala en månadsavgift av 10 cents. Föreningen räknar ungefär samma medlemsantal som vid dess organisation och har samma styrelse med undantag av biträdande sekreterare.

FÖRSAMLINGENS MUSIKKÅR
organiserades den 24 Juli, 1912. Den räknar redan sexton medlemmar. Instrumenter och uniformer äro anskaffade och en lyckad konsert hölls under dess ledning den 7 November, som var en heder både för församlingen och musikkåren. Mr. Arthur Göranson är kårens dirigent.

“THE BOY SCOUTS OF AMERICA
Troop No. 5 of the First Swedish Methodist Church”
är församlingens yngsta förening. Den organiserades i Januari 1912 av Pastor Wm. Swenson och br. Natanael
Gordon, med 18 medlemmar, och räknar nu 32 medlemmar.

Broder Natanael Gordon blev den första "Scoutmaster,” och tjänade till dess han flyttade till Chicago i September månad.

[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 41]

Det är glädjande att se det intresse som visas av gossarna. De hava genom egen ansträngning uppsnyggadt ett rum i kyrkans undervåning såsom läsrum och visa stort nit och tillgivenhet till sin förening.

Vår unge broder Arthur O. Morse är gossarnas ledare eller "scoutmaster,” för namn å andra tjänstemän se "församlingens och föreningarnas tjänstepersonal.”

SVENSKA METODIST SJUK- OCH HJÄLP FÖRENINGEN
organisades den 12 Mars 1896. Ändamålet med denna förening är att de troende måtte givas tillfälle att genom att ansluta sig till en dylik kristlig förening kunna systematiskt bistå varandra i sjukdoms- och olycksfall, samt vid dödsfall räcka en hjälpsam hand i financiellt avseende.

Denna goda förening räknar för närvarande 332 medlemmar varav en del tillhöra andra trossamfund. Av des
äro 174 män och 158 kvinnor. Det gives tvänne medlemsklasser. Första klassen betalar endast 25 cents i månaden och erhåller $3 i veckan sjukhjälp. Föreningen har endast 36 medlemmar i denna klass. Andra klassen betalar 40 cents i månaden och erhåller $5 sjukhjälp i veckan. Föreningen betalar icke mer än 10 veckors sjukhjälp p till samma person. Vid dödsfall betalas $150.00 begravningshjälp. Föreningen har under de flydda 16 åren inkasserat $15,575.45; uebetalat i sjukhjälp under samma tid $11,554.00 och i begravningshjälp $2,448.00. Under förlidet år utbetalades den vackra summan $1,109.62 i sjukhjälp och $150.00 i begravningshjälp. Föreningen har en kassabehållning av $1,773.09. Varje medlem av församlingen borde ansluta sig till denna goda förening.

[image:  group photo]
SVENSKA METODIST SJUK- OCH HJÄLPFÖRENINGS STYRELSEN
[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 42]

Utgreningar från vår församling

CHANDLERS VALLEY
Samtidigt med verksamheten i Jamestown, började O.G. Hedström verksamhet i Chandlers Valley. En viss Geramund Johnson skänkte en tomt till kyrka och gravgård. Pastor Hedström skänkte $35.00 till ett stakets uppförande kring tomten. En liten kyrka uppfördes, men i följd av felaktighet vid köpebrefvets uppställande tillägnade sig luteranerna till sist kyrkan och metodisterna stodo på bar backe. Möten höllos nu under flera år i husen tills under Pastor B. A. Carlsons tid kyrka för andra gången uppfördes.

KENNEDY
Verksamhet upptogs här år 1883 av vår församling och är 1884 skänktes tomt av Br. Otto Carlson och kyrka uppfördes. Kennedy och Falconer församlingarna hava i många år varit förenade.

FALCONER
Församlingen i Falconer har också utgått från Jamestown. Pastor Nels Eagle bildade denna församling den 11
Oktober 1894.

QUAKER HILL
eller rättare Scandia, Pa., är också en frukt av Jamestowns församlingens verksamhet. Medlemmarna där tillhöra nu Warren, Pa.

WARREN
Verksamheten härstädes tog sin början år 1883 och pastor Gunderson från Jamestown var den förste svenska
metodist predikant att besöka denna plats. Församling bildades år 1887 med 13 medlemmar och första kyrkan byggdes år 1888.

NÅGRA INTRÄSSANTA FAKTA.
Första Luth. församlingen i Jamestown Minnes album utgivet 1907 meddelar följande: Pastor Jonas Swensson
från Unnaryd, Sverige (stiftaren av ovannämnda församling och fader till Dr. C. A. Swenson) anlände till Jamestown den 9 Juli 1856 och "emottogs och härbärgerades av metodistpredikanten Bredberg.”

OLOF HAMRIN
församlingens första vårdhavande predikant, av vilken intet fotografi står att finna beskrives hava varit "en kortväxt man med skarpa ögon, och hade ett gladt och trevligt umgängessätt.” Följande vittnesbörd hämtades ur hans dagbok: "Jag bor dagligen uppå berget, varest solen strålar klar.”

Församlingen räknade vid broder Hamrins frånfälle sommaren 1854 37 medlemmar.
[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 43]

FESTVECKANS PROGRAM

Söndagen den 24 November 1912.
Kl. 9:30 f. m. Kärleksfest under ledning av Eric P. Swan, församlingens pastor.
Kl. 10:30 f. m. Predikan och nattvardsgång under ledning av Pastor G. E. Gordon, distriktföreståndare.
Kl. 12:10 e. m. Söndagsskola.
Kl. 6:45 e. m. Ungdomsmöte under ledning av John Beustrom.
Kl. 7:30 e. m. Tal av W. F. Liedblad över ämnet: "Minnen och intryck från det förflutna.” Tal av Eric P. Swan över ämnet: "Framtidsutsikter.”

Måndagen den 25 November.
Konferensårets första kvartalkonferens kl. 7:45 e. m.

Tisdagen den 26 November.
Jubileumskonsert kl. 8 e. m. under ledning av församlingens sångkör, biträdd av orkestern, Epworth-kvartetten och andra förmågor. Biljetter 25 cents.

Onsdagen den 27 November.
Historiskt föredrag kl. 8 e. m. av Pastor G. E. Gordon över församlingens sextioåriga verksamhet.
Hälsningar från systerförsamlingar i Jamestown samt från f. d. pastorer. Fritt inträde.

Torsdagen (Tacksägelsedagen) den 28 November.
Kl. 10:30 f. m. Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan.
Kl. 6:30 e. m. Församlingens Jubileums-Bankett. Bankettbiljetterna kosta 35 cents.

Fredagen den 29 November.
Föredrag av Prof. J. Em. Hillberg från Chicago kl. 8 e. m. över ämnet: "Arbetets rättsida.” Biljetter 25 cents.

Söndagen den 1 December.
Kl. 10:30 f. m. Predikan av Prof. J. E. Hillberg.
Kl. 12:10 e. m. Söndagsskola.
Kl. 3 e. m. Församlingsfest med namnupprop av medlemmar samt vittnesbörd särskildt av församlingens äldre
medlemmar.
Kl. 5:30 e. m. Förfriskningar serverade av Ungdomsföreningen för alla.
Kl. 6:45 e. m. Uppbyggelsemöte under Ungdomsföreningens ledning.
Kl. 7:30 e. m. Predikan av Prof. J. Em. Hillberg.
[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 44]

FÖRSAMLINGENS OCH DE OLIKA FÖRENINGARNAS TJÄNSTEPERSONAL
Distrikt föreståndare: G. E. Gordon.
Pastor: Eric P. Swan.
Lokalpredikanter: August Barkman, C. W. Bergquist, John Christenson och Warner F. Liedblad.
Bokförande skaffare: Oscar Pang.
Församlingens kassör: C. P. Carlson.
Organist och musik direktör: Arthur Göranson.
Vaktmistare: Oscar Swanson.
Ushers: John E. Lawson, John Beustrom, Edward Nord, Alfred Nord, Alfred A. Anderson, August Sandberg,
Elmer Lawson, C. J. Johnson, Carl F. Björk.

OMBUDSMÄN
Till 1913: John Carlson, Andrew Lawson, John E.Lawson.
Till 1914: Charles E. Morse, Edward Nord, A. C.Norquist.
Till 1915: Alfred A. Anderson, C. P. Carlson, Charles Lindbeck.

SKAFFARE:
1. Axel J. Peterson
2. Elof Hanson
3. Charles Anderson
4. Carl I. Johnson
5. Eric Setterwall
6. David Sundell
7. Arvid Johnson
8. Axel Edin
9. Axel Swanson
10. Oscar Swanson
11. Chas. Benson
12. Andrew Broberg
13. Albert Johnson
14 Andrew Nylander
15. P. M. Lindgren

KLASSLEDARE:
1. Occar Jones
2. Alfred Nord
3. Carl I. Johnson
4. Eric Setterwall
5. John Christenson
6. John Ruckman
7. Mrs. John Swanson
8. Mrs. Oscar Sellman
9. C.G. Lawson

SÖNDAGSSKOLANS TJÄNSTEPERSONAL:
Föreståndare, Warner F. Liedblad.
Sekreterare, Carl F. Björk.
Finanssekreterare, Roger Sundell.
Kassör, Edward Nord.

Bibelavdelningen:
Föreståndare, A. E. Anderson.

Medelavdelningen:
Föreståndare, Oscar Pang.

Småbarnsavdelningen:
Föreståndarinnor: Phoebe Carson, Lillian Lawson.

EPWORTHFÖRENINGENS KABINETT.
President, A. W. Lundberg.
1ste Vice president, Alfred Nord.
2dra Vice president, Miss Ellen Ahlgren.
3dje Vice president, Miss Anna Johnson.
4de Vice president, A. E. Anderson.
Sekreterare, Miss Ruby Liedblad.
Finanssekreterare, Miss Ella Lawson.
Kassör, Miss Ruth Carlson.
Organister, Miss Judith Norquist, Miss Phoebe Swenson.[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: page 45]

SYSTERFÖRENINGENS STYRELSE.
Ordförande, Mrs. Thure Linderholm.
Vice ordförande, Mrs. Oscar Sellman.
Sekreterare, Mrs. Alfred Carlson.
Kassör, Mrs. Charles Lindbeck.

KVINNANS HEM-MISSIONSFÖRENINGS STYRELSE.
Ordförande, Mrs. Gust Carlson.
Vice ordförande, Mrs. John Brandt.
Sekreterare, Mrs. Frank Norquist.
Kassör, Mrs. August Barkman.
KVINNANS YTTRE MISSIONSFÖRENINGS STYRELSE.
Ordförande, Mrs. John Swanson.
Vice ordförande, Mrs. A. C. Norquist.
Sekreterare, Mrs. Olof Greenlund.
Kassör, Miss Amanda Swanson.
Sparbössorna, Mrs. Andrew Simpson.

Sångkören— (räknar 37 medlemmar)
Direktör, Arthur Göranson.
Örufrande, Oscar Pang
Vice ordförande, David Sundell.
Sekreterare och Kassör, Miss Anna Johnson.

Orkestern— (räknar 12 medlemmar).
Direktör, Arthur Göranson.
Ordförande, Gust Jernberg.
Sekreterare, Axel Peterson.
Kassör, August Sandberg.

Musikkåren— (räknar 16 medlemmar)
Direktör, Arthur Göranson.
Vice direktör, Arthur Butler.
Ordförande, A. W. Lundberg.
Sekreterare, Ossian Lindros.
Kassör, Arthur Morse.

"Boy Scouts”:
"Scoutmaster”, Arthur O. Morse.
"Assistant Scoutmaster”, Signor Liedblad.
Secretary, Paul E. Swan.
Treasurer, Harold Beustrom.
Manager of Supplies, Herbert Carlson.
“Patrol leaders”, Harold Beustrom 1st patrol, Carl Gustafson 2nd patrol, Vernon Morse 3rd patrol.
Councilmen, Mr. Austin Anderson, Mr. Oscar Pang.

Läsklassen—räknar i år tills dato 47 medlemmar.

SVENSKA METODIST SJUK- OCH HJÄLPFÖRENINGENS TJÄNSTEMAN.
Ordförande, Charles Morse.
Vice ordförande, Elof Johnson.
Kassör, Carl Youngquist.
Finanssekreterare, Andrew Nylander.
Vice sekreterare, C. G. Hedin. (död)
Bokförande sekreterare, Andrew Lawson.
Vice bokförande sekreterare, Conrad Johnson.
Marskalk, Andrew Broberg.
Vice marskalk, Elof Hanson.
Kaplan, Jacob Wiborg, (död).
Vice Kaplan, John Ruckman.
Dörrväktare, Frank Hofstedt.
Vice dörrväktare, Eskil Anderson.
Revisorer, Charly Jones, C. P. Carlson, C. G. Hedin (död).
Trusteer, C. P. Carlson, Charles Jones, Elof Hanson.[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: inner leaf]


[1852-1912 MINNES-ALBUM FÖRSTA SVENSKA METODIST KYRKAN: back cover]

No comments:

Post a Comment